• +38 (068) 077 56 27
 • с. Великі Гаї, вул. Збаразьке кільце, 3
 • Пн-Пт 08:00-18:00
Україна, с. Великі Гаї,

вул. Збаразьке кільце, 3,

("Збаразьке кільце" м. Тернопіль)

Залишились запитання?

+38 (068) 077 56 27

+38 (098) 175-15-00

Договір публічної оферти про надання послуг

Ця оферта, розміщена за адресою https://ternocar.com.ua, є офіційною пропозицією від ФОП Цибульський Олександр Степанович, код 3147201696 (далі — «Виконавець»), адресованою будь-якій фізичній чи юридичній особі (далі — «Замовник»), укласти договір про надання послуг.

Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззаперечне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до підписання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати послуги, а Замовник зобов’язується прийняти надані послуги та оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Цей Договір набуває чинності в одному з таких випадків:

1.2.1. Після підписання Договору обома Сторонами.

1.2.2. У разі надходження попередньої оплати за послуги, що буде акцептом даної оферти.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг у формі договору приєднання.

2.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги:

2.2.1.Підбір автомобіля по критеріям відбору зазначеним Замовником.

2.2.2. Купівля та оплата вартості автомобіля від імені та за рахунок Замовника в третіх осіб і часткова діагностика на справність. При цьому Сторони допускають можливість оплати вартості автомобіля та усіх інших супутніх витрат за рахунок коштів Виконавця з обов’язковим відшкодуванням Замовником таких витрат Виконавця не пізніше строку, визначеного у п.5.4 Договору.

2.2.3. Оплата від імені та за рахунок Замовника усіх митних та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із придбанням та доставкою автомобіля на митну територію України, за умови, що такі митні або інші платежі не здійснені самим Замовником. При цьому Сторони допускають можливість оплати митних та інших обов’язкових платежів за рахунок коштів Виконавця з обов’язковим відшкодуванням Замовником таких витрат Виконавця не пізніше строку, визначеного у п.5.4 Договору.

2.2.4. Доставка автомобіля до замовника в строк до 45 днів від дня укладення даного Договору та внесення Замовником попередньої оплати.

2.3. За завданням Замовника Виконавець надає Замовнику послуги з підбору, придбання, оплати вартості та доставки автомобіля:

Марка та модель: __________

VIN (номер кузова, шассі): _______

показник одометра: _______ км,

в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов’язання з надання передбачених цим Договором послуг.

3.1.2. За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх обов’язків за цим Договором належним чином.

3.1.3. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором.

3.1.4. Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.

3.1.5. Самостійно нести ризик можливих несприятливих для нього наслідків використання чи невикористання отриманої послуги.

3.2. Виконавець зобов’язаний:

3.2.1. Надавати послуги відповідно до умов цього Договору і всіх документів, на які він посилається.

3.2.2. Надавати консультації з питань, що виникають у Замовника у зв’язку з наданням йому послуг.

3.2.3. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов’язків за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника.

3.3. Сторони зобов’язані:

3.3.1. Виконувати положення цього Договору.

3.3.2. Не передавати свої права і обов’язки згідно цього Договору на користь третьої сторони без згоди іншої Сторони.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець надає Послуги відповідно до законодавства України.

4.2. Надання Послуг Замовнику починається з дня узгодження умов співпраці і може бути припинене тільки на умовах, передбачених у Договорі.

4.3. Виконавець починає виконання своїх зобов’язань за Договором з моменту його підписання або надходження від Замовника попередньої оплати за послуги за реквізитами, які вказані у пункті 10 Договору, що буде акцептом даної оферти.

4.4. Замовлення послуги є згодою Замовника оплатити послугу відповідно до цін, що діють на день початку виконання замовлення.

4.5. Виконавець має право припинити надання послуги у випадку, якщо Замовник не виконав оплату у домовлений термін або не виконав інші свої зобов’язання за Договором.

4.6. Якщо Виконавець не отримав від Замовника письмових обґрунтованих претензій в період 3 (трьох) днів з дати надання послуг, послуги вважаються наданими у повному обсязі.

 

 1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг встановлюється у гривнях та становить 10 000 грн.

5.2. Попередня оплата Замовником Послуг Виконавця означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

5.3. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі “Призначення платежу” обов’язкове посилання на VIN (номер кузова, шассі) автомобіля (або інші ідентифікуючі відомості).

5.4. Замовник зобов’язаний оплатити повну вартість наданих послуг, супутніх витрат та відшкодувати Виконавцю витрати, вказані у п.п. 2.2.2. та 2.2.3., до моменту отримання автомобіля.

5.4. Повернення коштів виконується у таких випадках:

5.4.1. Невиконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором;

5.4.2. Переплата (повертається надлишок).

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Виконавець і Замовник несуть відповідальність відповідно до умов даного Договору та чинного законодавства України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за втрати Замовника, що відбуваються прямо або побічно з причин непереборної сили, а також з причин, що знаходяться поза сферою розумного контролю з боку Виконавця.

6.3. Виконавець не відповідає за збиток, прямий або непрямий, понесений Замовником від використання або неможливості використання послуг Виконавця.

6.4. За недотримання строків оплати наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.

6.5. Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду.

6.6. У випадку наявності розбіжності та суперечок складається відповідний акт.

 

 1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від часткового або повного виконання своїх обов’язків у випадку виникнення обставин непереборної сили, які неможливо передбачити або можна передбачити, але не можна попередити (війна, блокада, військові дії, громадські заворушення, саботаж, терористичні акти, стихійні лиха, пожежі), та при настанні обставин юридичного форс-мажору (рішення органів державної влади).

7.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків за цим Договором через дію обставин форс-мажору, повинна в 10-денний строк повідомити іншу Сторону про початок, а потім про закінчення дії цих обставин.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності після настання подій, передбачених п.1.2.1 та п.1.2.2 і діє до повного виконання зобовʼязань Сторонами.

8.2. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір у разі невиконання умов Договору іншою Стороною.

8.3. Виконавець зберігає за собою право розірвати Договір при здійсненні Замовником технічних або інших дій, не передбачених Договором, не санкціонованих Виконавцем, що призвели, або могли привести до спричинення збитків Виконавцю або третім особам.

8.4. У випадку розірвання Договору або відмови від Договору в односторонньому порядку з ініціативи Замовника внесена сума попередньої оплати не повертається.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Виконавець не є платником ПДВ і перебуває на загальній системі оподаткування / на спрощеній системі оподаткування і належить до 2 групи платників єдиного податку.

 

 1. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець:

Фізична особа-підприємець Цибульський Олександр Степанович

47740, Тернопільський район, с. В.Бірки, вул. Лисенка, 17

ЄДРПОУ: 3147201696

email: office@ternocar.com.ua

Тел.: +380981751500, +380352420202, +380680775627

Реквізити для оплати: карта Приват банк 4149 6293 1252 3491 Цибульський О. С.